ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]
Ratings :
0
No votes yet

ตัวอย่างข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน พิมพ์ครั้งที่ 2
หมวด : กฏหมาย
สำนักพิมพ์ : ธรรมนิติ เพรส
ผู้แต่ง : สิทธิศักดิ์ ศรีธรรมวัฒนา
ยอดคงเหลือ : 1
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ : การจัดทำข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานเพื่อกำหนดสิทธิหน้าที่ระหว่างนายจ้างและลูกจ้างที่พึงปฏิบัติต่อกัน เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการทำงานและเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดขัดแย้งซึ่งกันละกัน พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 มาตรา 108 ให้นายจ้างซึ่งมีลูกจ้างรวมกันตั้งแต่สิบคนขึ้นไป จัดให้มีข้อบังคับเกี่ยวกับการทํางาน  หากคุณทำไม่เป็น ไม่รัดกุม ย่อมเสี่ยงกับการแพ้คดีความได้ ขอแนะนำให้อ่านหนังสือเล่มนี้ ·         ตัวอย่างข้อบังคับฉบับเข้าใจง่าย ·         รัดกุม ยืดหยุ่น ใช้ได้จริงในทางปฏิบัต ·         เขียนรองรับกฎหมายใหม่ปี 2560 – 2562 ·         มีตัวอย่างภาคปฏิบัติพร้อมคำอธิบายอย่างละเอียดสามารถนำไปปรับใช้ได้จริง